经典案例

太平桥小区

tài píng qiáo xiǎo qū

中房枫叶·云墅

zhōng fáng fēng yè ·yún shù

胜古南里

shèng gǔ nán lǐ

建正紫阙

jiàn zhèng zǐ què

熙科·柏悦山

xī kē ·bǎi yuè shān

金辉云缦长滩

jīn huī yún màn zhǎng tān

阳光城悦江山

yáng guāng chéng yuè jiāng shān

当代城市家园

dāng dài chéng shì jiā yuán

碧波园

bì bō yuán

保利海德公园

bǎo lì hǎi dé gōng yuán

望京新城

wàng jīng xīn chéng

万科理想拾光

wàn kē lǐ xiǎng shí guāng

中骏天誉

zhōng jùn tiān yù

西辛南区

xī xīn nán qū

嘉美风尚中心

jiā měi fēng shàng zhōng xīn